Nitel Araştırma Yöntemleri Eğitimi

Eğitim İçeriği:

Nitel araştırma nedir?
Popper, Kuhn ve Comte anlayışları.

Nitel araştırmanın çeşitleri:Etnografik Araştırma(Ethnographic Research),Olgu-bilim Çalışmaları (Phenomenology), Eylem Araştırması (Action research), Kuram Oluşturma Çalışmaları (Grounded theory), Durum Çalışması (Case study), Tarihi/Hikayeleme/Söylev Araştırma (Historical/Narrative research). Nitel araştırmada literatür taraması, Çalışma grubu belirleme (Amaçlı örneklem), Nitel araştırmada veri toplama araçları mülakat (Interview), Gözlem (Observation), doküman analizi, Nitel araştırmada veri analizi kodlama (coding), Nitel araştırmada güvenirlik (reliability)-geçerlik çalışmaları (validity), Bulguları yazma, Nitel verileri yorumlama ve rapor etme (Sonuç, tartışma ve öneriler), Nitel araştırma makale inceleme ve yazımı.

Eğitime Kimler Katılabilir ?

Öğretim Elemanları ve Doktora Öğrencileri.

Kayıt İçin Gerekli Belgeler ve Şartlar:

Akademik çalışmalarında nitel araştırma yöntemini kullanmak ve kullanma düşüncesinde olmak.

Eğitim Dönemi:

2021-2022 Bahar Dönemi (9 Mart 2022)

Eğitimi Amaçları:

Ders sonunda katılımcılar;

1. Nitel araştırmanın ne olduğunu ve özelliklerini kavrarlar.

2. Nitel araştırmanın nicel araştırma yöntemi ile farklarını anlarlar.

3. Popper, Kuhn (Post-pozitivizm) ve Comte’nin (Pozitivizm) anlayışlarını yorumlarlar.

4. Nitel araştırma desenlerini öğrenirler.

5. Literatür taraması yaparlar ve çalışma grubunu (amaçlı örneklem) belirlerler.

6. Nitel araştırmadaki veri toplama araçları hakkında bilgi sahibi olurlar.

7. Nitel araştırmada nasıl veri analizi yapacağını öğrenirler.

8. Geçerlik ve güvenirlik çalışması yaparlar.

9. Nitel araştırma sonucu analiz edilen bulguların nasıl yazılacağını kavrar ve uygularlar.

10. Yazılan bulguların sonuç tartışmasını yapar, öneri sunarlar.

11. Nitel araştırma sonucunda makale yazımını öğrenip, çalışmalarının yayın hazırlığını yaparlar.

Eğitimin Verilme Şekli :Çevrim İçi Zoom Platformu

Eğitim Süresi: 48 Saat

Eğitim Ücreti: Kişi Başı 750 TL.

Değerlendirme Kriterleri:Katılımcılara program öncesi ve sonrasında açık uçlu sorulardan oluşan bir sınav uygulanacaktır. Bu sınavda nitel araştırma bilgisi ve becerisi sorgulanacaktır.

Eğitim Sorumlusu:Doç. Dr. Oktay BEKTAŞ

Not: Erciyes Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ERSEM) gereken durumlarda, katılımcılara bildirmek koşulu ile program gün ve saatlerinde değişiklik yapabilir, kurs tarihini erteleyebilir veya yeterli sayıda kesin kayıt olmaması halinde programı açmama kararı alabilir. Programın açılmamasına karar verilmesi durumunda, tahsil edilen katılım ücretinin iadesi yapılır.

Sık Sorulan SorularBaşlama Tarihi : 02 Mart 2022 Çarşamba 09:19
Bitiş Tarihi : 31 Aralık 2022 Cumartesi 00:00