Visual Studio 2017 C Sharp Eğitimi

Amaç

.NET Platformunun en çok kullanılan programlama dili olan C#, bu eğitimde her yönüyle ele alınmaktadır. .NET platformunda yazılım geliştirmek için .NET platformunu destekleyen en az bir dili çok iyi kullanmak gerekiyor. .NET için sıfırdan geliştirilmiş olan C# dili .NET platformunda geliştirme yapmak için en uygun dildir. Bu amaçla bu kurs boyunca C# dili sıfırdan ele alınıp ileri düzeye kadar getirilmektedir. Eğitimde, C# dili Microsoft'un çıkarmış olduğu son geliştirme ortamı olan Visual Studio.NET 2015 kullanılarak anlatılmaktadır.

Eğitim İçeriği

NET Platformuna ve C# Diline Giriş

Programlama Dillerinin Tarihi, Temel Programlama Kavramları, C# Diline Giriş, C#'In .NET Platformundaki Konumu, .NET Kavramları : CLR,CTS,JIT, IL Dili Ve .NET Çalışma Modeli, Assembly Kavramı, İsim Alanları (Namespaces), Komut Satırı Derleyicisi Ve Parametreler, İlk C# Programı Ve Merhaba Dünya!, Temel Veri Türleri Ve Bellek Alanları, Değişken Tanımlama, Değer Ve Referans Türleri Ayrımı, Object Sınıfı Ve "Herşey Bir Nesnedir" Paradigması, Tür Dönüşümü , Bilinçli Tür Dönüşümü, Bilinçsiz Tür Dönüşümü, Checked Ve Unchecked Blokları, Referans Ve Değer Türleri Arasındaki Dönüşüm, Boxing Ve Unboxing, Tostring() Metodu Ve Convert Sınıf, Operatörler, Operatör Önceliği , Operatörlerin Gruplandırılması, Bitsel Operatörlerle Alt Seviye Işlemler, Özel Amaçlı Operatörler

Programlama Dili Temelleri, Metotlar

Koşul Ifadeleri, İf Ve Switch Deyimleri, Döngü Yapıları, For Döngüsü, While Ve Do-While Döngüsü, Foreach Döngüsü, Atlama Deyimleri, Diziler, Dizi Tanımlama, Döngülerle Dizi Işlemleri, Çok Boyutlu Diziler, Matris Dizileri Ve Düzensiz Diziler, System.Array Sınıfı, Array Sınıf Ile Temel Dizi Işlemleri, Metotlar Ve Fonksiyonlar, Metot Bildirimi, Metotların Önemli Özellikleri, Diziler Ve Metotlar, Değer Ve Referans Parametreleri, Ref Ve Out Anahtar Sözcükleri, Metotların Aşırı Yüklenmesi Ve Imza Kavramı, Değişken Sayıda Parametre Alan Metotlar, Recursive Metotlar, Main Metodu Ve Çeşitleri, Sınıflara Giriş, Sınıf Bildirimi Ve Nesne Tanımlama, Sınıflara Metot Ekleme, This Anahtar Sözcüğü

Sınıflar, İsim Alanları, IO İşlemleri

Sınıfın Üye Elemanları, Yapıcı Metotlar, Yıkıcı Metotlar, Özellikler, İndeksleyiciler, Statik Üye Elemanları, Statik Metotlar Ve Yapıcı Metotlar, Const Ve Readonly Elemanlar, Yapılar, Yapılar Ve Sınıflar Arasındaki Farklar, Numaralandırmalar, System.Enum Sınıfı, İsim Alanı Nedir?, İsim Alanı Bildirimi, Using Deyimi, Using Ile Türlere Takma Ad Takma, İç Içe Geçmiş Isim Alanları, System Isim Alanındaki Önemli Türler, Tarih Ve Zaman Işlemleri (Datetime Ve Datediff)

Nesne Yönelimli Programlama Tekniği

Temel String Işlemleri, Split Ve Join Işlemleri, Yazıların Biçimlendirilmesi, Özel Biçimlendirme Oluşturma, Düzenli Ifadeler (Regex), Nesne Yönelimli Programlama, Diğer Programlama Teknikleri, Nesne Modeli, Sınıf Kütüphanesi Oluşturma, Kalıtım (Inheritance), Erişim Belirleyiciler (Public,Private...), Versiyonlama, Temel Ve Türeyen Sınıflar, İsim Saklama Ve Overriding, Çok Biçimlilik (Polimorfizm), Sanal Metotlar Ve Sınıflar, Özet Ve Sealed Sınıflar, Versiyonlama Teknikleri Overloading Ve Overriding, Arayzüler, Arayüz Tanımlama, Arayüz Ve Sınıflar Arasındaki Fark, Arayüz Türetmesi, Arayüz Referansları

Gelişmiş C# Dil Yapıları

İstisnai Durum Yönetimi, İstisnai Durum Sınıfları, Throw,Catch,Try,Finally Blokları, Birden Fazla Catch Blokları, İçiçe Geçmiş Try Blokları, Standart Istisnai Durum Sınıfları, İstisnai Durum Sınıfları Oluşturma, Temsilciler (Delegates), Çoklu Temsilciler, Delegate Ve Multicast Delegate Sınıfları, Olaylar, Olay Tabanlı Programlama, Add Ve Remove Erişimcileri, .Net Ve Olaylar, C#'Ta Önişlemci Komutları,Genel Türler (Generics), Iterators, Anonim Metotlar (Anonymous Methods), Kısmi Türler (Partial Types), Anonymous Tipler, Genişletme Metotları (Extension Methods), Lambda İfadeleri, Sorgu İfadeleri, Dynamic İfadeler

ADO.NET, LINQ to SQL

İlişkisel Veri Tabanı Modeli,Ado.Net Kütüphanesi,Ado.Net Nesne Modeli, Veritabanlarına Erişim, Command Ve Reader Nesneleri, Bağlantısız Veri Erişimi Ve Dataset Modeli, LINQ to SQL ile veritabanına erişim , select ,insert,update ,delete işlemleri, Stored Procedure kullanımı, Transaction yönetimi

WPF ile Uygulama Geliştirmeye Giriş

XAML Yapısı, WPF Temel Bileşenleri, WPF Binding, Data Binding, Stil ve Şablonlar, Örnek Bir Veri Giriş ve Listeleme Ekranlarının Geliştirilmesi

Not: Erciyes Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ERSEM) gereken durumlarda, katılımcılara bildirmek koşulu ile program gün ve saatlerinde değişiklik yapabilir, kurs tarihini erteleyebilir veya yeterli sayıda kesin kayıt olmaması halinde programı açmama kararı alabilir. Programın açılmamasına karar verilmesi durumunda, tahsil edilen katılım ücretinin iadesi yapılır.

Kurs Bilgileri
Eğitim Süresi : 100
Eğitim Ücreti : 850,00 TL