Arabuluculuk Temel Eğitimi Sertifika Programı

Amaç

Hukuk uyuşmazlıklarının arabuluculuk yoluyla çözümlenmesi amacıyla 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu yürürlüğe konulmuştur. Yabancılık unsuru taşıyanlar da dâhil olmak üzere, ancak tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri iş veya işlemlerden doğan özel hukuk uyuşmazlıklarının, taraflar isterlerse mahkemelere gitmeden, arabuluculuk yoluyla çözümlenmesi imkânı getirilmiştir. Uyuşmazlığın tarafları, mahkemelere başvurmak yerine, uyuşmazlıkları arabuluculuk yoluyla çözümlenmesi isterlerse, arabuluculara başvurmaları gerekecektir. Arabuluculuk faaliyetini yürüten ve Bakanlıkça düzenlenen arabulucular siciline kaydedilmiş bulunan gerçek kişiye arabulucu denir. Arabuluculuk yapmak isteyen kişilerin, arabuluculuk eğitimini tamamlamak ve Adalet Bakanlığınca yapılan yazılı ve uygulamalı sınavda başarılı olmaları gerekir. Arabuluculuk eğitimi, hukuk fakültesinin tamamlanmasından sonra alınan, arabuluculuk faaliyetinin yürütülmesiyle ilgili temel bilgileri, iletişim teknikleri, müzakere ve uyuşmazlık çözüm yöntemleri ve davranış psikolojisi ile yönetmelikte gösterilecek olan diğer teorik ve pratik bilgileri içeren eğitimi ifade eder. Arabuluculuk eğitimi, bünyesinde hukuk fakültesi bulunan üniversitelerin hukuk fakülteleri, Türkiye Barolar Birliği ve Türkiye Adalet Akademisi tarafından verilir. Bu kuruluşlar Bakanlıktan izin alarak eğitim verebilirler. İzin verilen eğitim kuruluşlarının listesi elektronik ortamda yayımlanır. Erciyes Üniversitesi bu eğitim kuruluşlarından bir tanesidir. Eğitim kuruluşları, eğitimlerini başarıyla tamamlayan kişilere arabuluculuk eğitimini tamamladıklarına dair bir belge verir.

Kimler İçin

Arabuluculuk Eğitimi Sertifika Programına mesleğinde en az beş yıllık kıdeme sahip hukuk fakültesi mezunu olanlar katılabilirler.

Eğitimde Neler Var

Arabulucu olacak kişilere asgari otuzaltı saati teorik ve oniki saati uygulamalı olmak üzere toplam kırksekiz saat arabuluculuk eğitimi verilir.

1) Teorik eğitimin altı saati (a) bendinde belirtilen arabuluculuk için gerekli olan temel hukuk bilgisinin, otuz saati ise (b) bendinde belirtilen arabuluculuk için gerekli olan teknik bilginin ve becerinin verilmesinden oluşur.

  • a) Arabuluculuk için gerekli olan temel hukuk bilgisi eğitimi; arabuluculuğa elverişli alanlar, yargılama aşamasında arabuluculuğa başvurulması hâlinde dikkat edilmesi gereken hususlar, arabuluculuk müzakereleri sonunda yapılması gereken işlemler ile bir anlaşmanın ortaya çıkması hâlinde bu anlaşmanın düzenlenmesi ve hukuki niteliği gibi hususları kapsar.
  • b) Teknik bilgi eğitimi; iletişim becerileri ve beden dili, müzakere yöntemleri, toplantı yönetimi, psikoloji, gelişim psikolojisi, kişilik, davranış bozuklukları, öfke kontrolü ve sosyal psikoloji ile sorun çözme becerileri, uyuşmazlık analizi ve uyuşmazlık çözümünde uygulanacak yöntemler, arabuluculuk süreci ve arabuluculukta uyulması gereken etik kurallar gibi arabuluculuğa yönelik eğitimleri içerir.

2) Uygulama eğitimi; adayların bireysel ve gruplar hâlinde sistematik teknikleri kullanma becerilerini geliştirmelerini sağlayacak örnek uyuşmazlık çözüm çalışmaları ile uygulama gözetimi faaliyetlerini içerir. Bu kapsamda; eğitim alanlardan örnek bir uyuşmazlık senaryosu ortaya koymaları ve arabuluculuk yöntemini kullanarak uyuşmazlığı çözüme kavuşturmaları, akabinde eğitmenlerle birlikte grup değerlendirmeleri yapmaları beklenir. Arabuluculara, arabuluculuk eğitim izni verilen kuruluşlarca teorik ve uygulamalı, toplam sekiz saatten az olmamak üzere yılda en az bir defa yenileme eğitimi verilir. Arabulucular her yıl verilen bu sekiz saatlik eğitime katılmak zorundadırlar.

Belgeler

Eğitim kuruluşları, eğitimlerini başarıyla tamamlayan kişilere arabuluculuk eğitimini tamamladıklarına dair bir belge verir.

ERSEM müdürlüğü, adayların derslere devam durumunu gösteren çizelge düzenler ve derslerin 1/12’sine devam etmeyenlerin eğitim programıyla ilişiği kesilir ve katılım belgesi/sertifika düzenlenmez

 

HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK KANUNU YÖNETMELİĞİ

 

2020 Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınavı, 5000 arabulucu ihtiyacına yönelik olarak 26 Temmuz 2020 tarihinde yapılması planlanmaktadır.

 

Not: Erciyes Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ERSEM) gereken durumlarda, katılımcılara bildirmek koşulu ile program gün ve saatlerinde değişiklik yapabilir, kurs tarihini erteleyebilir veya yeterli sayıda kesin kayıt olmaması halinde programı açmama kararı alabilir. Programın açılmamasına karar verilmesi durumunda, tahsil edilen katılım ücretinin iadesi yapılır.

Kurs Bilgileri
Eğitim Süresi : 84 Saat
Eğitim Ücreti : 1750,00 TL